Zasady zaliczenia przedmiotu

 1. Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia II odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego.
  1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.
  2. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 50% możliwych punktów.
  3. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie następującego wzoru: 0,7·(procentowy wynik z egzaminu) + 0,3·(0,25·(ocena z ćwiczeń) - 0,25)
  4. Egzamin:
   1. Ma formę testu jednokrotnego wyboru (około 30 pytań/zadań jednokrotnego wyboru).
   2. Za błędne odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne (1 pkt za dobrą odpowiedź, 0 za brak, -0,25 za złą).
 2. Zaliczenie ćwiczeń z Mikroekonomii II odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium końcowego (70%) i punktów możliwych do zdobycia na zajęciach (30%).
  1. Kolokwium końcowe odbywa się w formie pisemnej i składa się z 3 zadań i 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
  2. Prowadzący ćwiczenia ustala i na początku semestru podaje do wiadomości studentów kryteria przyznawania punktów możliwych do zdobycia na zajęciach (kolokwia śródsemestralne, kartkówki, prace domowe, aktywność, obecność itp.) i inne warunki konieczne zaliczenia (np. obecności).
  3. Aby zaliczyć ćwiczenia trzeba uzyskać min. 50% punktów za kolokwium i 50% za całość ćwiczeń.
  4. Kolokwium poprawkowe odbywa się po pierwszym terminie egzaminu przed egzaminem poprawkowym.
  5. Oceny z ćwiczeń nie mogą być przepisywane z zeszłych lat.
 3. Inne zasady
  1. Możliwe terminy organizacji kolokwiów i egzaminów określa regulamin WNE UW, w szczególności – planowany okres sesji i sesji poprawkowej określony w Kalendarzu Akademickim WNE
  2. Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego, a studentów każdej grupy ćwiczeniowej – wspólny termin kolokwium i kolokwium poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia (taka ewentualność możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko decyzją Dziekana).
  3. Nieobecność na egzaminie lub kolokwium w oznaczonym terminie jest równoznaczna z jego niezaliczeniem. W Usosie, w rubryce odpowiadającej danemu terminowi zaliczenia wpisywana jest wówczas adnotacja 'NK'.
  4. Zajęcia w języku angielskim realizują ten sam program i podlegają tym samym zasadom zaliczenia. Egzamin dla studentów polsko i angielskojęzycznych organizowany jest w tym samym terminie – istnieje możliwość wyboru wersji językowej egzaminu.
  5. Obowiązuje zasada ‘0 tolerancji dla ściągania’
  6. Obowiązująca skala ocen z egzaminu:
punkty (%) ocena
<0,50) 2
<50,60) 3
<60,70) 3,5
<70,80) 4
<80,90) 4,5
<90,100> 5